ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קמט

ב"ה, ט"ו אייר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

תלמידות כתות מסיימות סמינר "בית רבקה", יעֶר,

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

מכתבן מכ"ה למטמונים נתקבל, ואזכיר כל אחת ואחת מהן למילוי משאלות לבבן לטובה בתוכן מכתבן.

כיון שכתבו מכתבן וכן המענה נשלח בימים שבין פסח לעצרת, שבשניהם הצטיינו נשי ובנות ישראל כידוע, שבזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים כדי לקבל את התורה ובמעמד הר סיני הי' תחילת הדיבור עם הנשים ואח"כ עם האנשים, הרי ימים אלו ימי סגולה הם לנשי ובנות ישראל בפרט לנתינת כח מלמעלה במדה יתרה בכל הנוגע לעניני תורה ומצותי' מוארים באור וחיות חסידותיים.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.

נ.ב. מצו"ב העתק מכתב כללי לנשי ובנות חב"ד שתוכנו כמובן שייך גם להן ויש לו קשר להכתוב לעיל.


למטמונים: = למ"ט מונים לספירת העומר.

שבשניהם הצטיינו כו' ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תתקמב. לקמן אגרת י'קנא-קנב. י'קסו.

בשכר נשים צדקניות . . ממצרים סוטה יא, ב. שמו"ר פ"א, יב. במדב"ר פ"ג, ו.

תחילת הדיבור עם הנשים מכילתא (הובא בפרש"י) עה"פ יתרו יט, ג. שמו"ר פכ"ח, ב. ועוד. וראה לקו"ד ח"ג תקעא, ב ואילך.

מכתב כללי אגרת שלאח"ז.