ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קנא

ב"ה, ימי הספירה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מכתבה נתקבל, והשם יתברך ימלא משאלות לבבה לטובה.

בודאי למותר להדגיש הצורך לחזק ולהוסיף בעניני התורה והיהדות בחיי היום יום. ונוסף על העיקר – חובתם של כל אחד ואחת מבני ובנות ישראל להתנהג על פי רצון הבורא ית' – הרי זהו גם כן הצנור להוספה בברכות ה' בכל המצטרך.

ובהמצאנו בימים אלו המקשרים את חג הפסח, זמן חירותנו (חירות הגוף כפשוטו), עם חג השבועות, זמן מתן תורתנו (חירות הנפש), אשר בשניהם הי' לנשי ובנות ישראל חלק חשוב ביותר, כידוע, הרי ימים אלה ימי סגולה הם לנשי ובנות ישראל בפרט, להתבונן בחלקן הטוב שנתנה להם ההשגחה העליונה בביסוס המשך עם ישראל וקיומו.

ובקשר עם האמור לעיל, מצורף בזה העתק מכתב כללי לועידה השנתית של נשי ובנות חב"ד, והתקוה חזקה שתנצל תוכנו בפועל בכיוון האמור.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון, מזכיר


זמן חירותנו . . זמן מתן תורתנו: כן נקרא בנוסח התפלה והקידוש דחג הפסח וחג השבועות. וראה לקו"ש חי"ז ע' 71 ואילך. ח"ח ע' 21.

כידוע ראה גם לעיל אגרת י'קמט, ובהנסמן בהערות שם.

מכתב כללי דלעיל אגרת י'קנ.