ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קנג

ב"ה, כ"ה אייר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום י"ז אייר,

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

לכתבו ע"ד בנו שי' – ע"פ התיאור שבמכתב מר לכאורה אין כדאי שיתחיל (עתה) בנו בלימוד המקצוע שידרוש לכה"פ ד-ה שנים ובמשך זמן זה כו"כ בחינות שונות וכו' – ורק לאחרי זה יתברר המתאים המקצוע לפניו בפועל ובתנאים שיהיו אז וכו'.

והגיוני יותר שיתענין במשהוא הדורש הכנה קצרה בהרבה יותר ושיוכל להתחיל בההכנה עוד בהיותו בצבא.


נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ב ע' פט.

ע"ד בנו במענה לשאלה האם כדאי שהבן ילמוד עם תום שירותו בצה"ל מקצוע הרפואה.