ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קנד

ב"ה, כ"ה אייר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

. . . הזכרת שמו בקשר בעיית קצת הבחורים שי' ב . . . – לא הייתה הכוונה שהוא יארגן את זה. שהרי עסוק הוא למדי ובחינוך עטה"ק וכו' (ופשיטא שלא התכוונתי שינהל את זה) – כ"א שיעורר את אלו שמחובתם הק' לעשות את זה ומזמן (ובעוה"ר – ע"ע לא בא הדבר לפועל, אף שנראה במוחש גודל האחריות והזכות ויוקר הזמן בזה). וחשיבות להתעוררות מצדו בזה – כי זה שהצליח היצר זה כו"כ שנים למנוע את הנ"ל ממילוי חובתם זו – הוא ע"י ההסברה שא"א לעשות מה, ואין פ' מסוגל לזה והראי' שהרי פ' ג"כ אינו מסוגל, ומה לו ולכל הענין ודיו שהתאנח ג"פ על המצב וכו' – והרי בידו להוכיח מהבחורים שי' שבהשפעתו קיום הבטחת חז"ל יגעת ומצאת גם בסוג ובשטח זה. ואולי גם להורות על אופני גישה וכו'.


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"א ע' 111.

הבטחת חז"ל מגילה ו, ריש ע"ב.