ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קנז

ב"ה, ראש חודש סיון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

תלמידות מסיימות כתת "בר'וויי" וכתת בגרות

סמינר ליובאַוויטש קסבלנקה

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי מכתבן מי"ב אייר, ואזכירן על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר למילוי משאלות לבבן לטובה ולברכה.

ובעמדנו בחודש השלישי ביום הזה בו באו אבותינו מדבר סיני, בודאי יודעות פירוש חכמינו ז"ל על הכתוב "ויחן שם ישראל נגד ההר" (בלשון יחיד) – "כולם כאיש אחד בלב אחד", שזו היתה הקדמה לקבלת תורה אחת מה' אחד, ולהיות "גוי אחד בארץ" – להמשיך אחדות ה' בארץ הלזו הגשמית.

ולכאורה, כיצד אפשר להשיג אחדות כזו, אחרי שהבורא ברא בני אדם שאין דיעותיהם שוות, וגם הארץ הלזו שברא משונה היא בכל עניני' ופרטי' מן הקצה אל הקצה?

והביאור בזה מרומז בהפסוק ויתיצבו בתחתית ההר, פירוש שכל ששים רבוא מישראל, הם ונשותיהם ובניהם ובנותיהם העמידו עצמם בתוקף "בתחתית ההר" – בביטול גמור ובשמחה עצומה לקראת קבלת התורה והמצוות, באופן שכל ענינים האחרים היו כלא היו, ועל ידי כך נעשו כאחדים ממש לקבל תורה אחת מה' אחד ולהמשיך אחדות השם – על ידי התורה והמצוות – בארץ.

ובודאי ידוע להם שלנשי ובנות ישראל הי' חלק בראש בנתינת התורה מסיני, כסיפור חכמינו ז"ל, מיוסד על הכתוב "כה תאמר לבית יעקב (אלו הנשים) ותגיד לבני ישראל (אלו האנשים)", שהקב"ה ציוה למשה רבינו לדבר תחילה עם נשי ובנות ישראל לקבל התורה, ואחר כך לבני ישראל הגברים. זאת אומרת שכל האמור לעיל שייך להן גם כן, ואדרבה ביתר שאת.

ויהי רצון שחפץ ה' בידן יצליח לקיים האמור בשמחה ובטוב לבב, בפועל ממש, כי מעשה עיקר, ולהיות דוגמא חי' לכל רואיהן, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 250.

בחודש . . סיני יתרו יט, א.

פירוש חכמינו ז"ל על הכתוב יתרו שם, ב. מכילתא ופרש"י עה"פ. ויק"ר פ"ט, ט. דא"ז פ' השלום. וראה גם תנחומא באָבער יתרו ט. וראה לקו"ש חכ"א ע' 100 ואילך.

כאיש אחד בלב אחד פרש"י עה"פ שם.

גוי אחד בארץ שמואל-ב ז, כג. ועוד.

להמשיך . . הגשמית ראה תניא אגה"ק ס"ט (קיד, א). תו"א וישב כז, סע"ד. ובכ"מ

ולכאורה . . והביאור כו' ראה גם לעיל אגרת י'קנ.

שאין דיעותיהם שוות ראה ברכות נח, רע"א. סנהדרין לח, א.

ויתיצבו בתחתית ההר יתרו שם, יז.

כסיפור חכמינו ז"ל מכילתא (הובא בפרש"י) עה"פ שם, ג. שמו"ר פכ"ח, ב. ועוד. וראה לקו"ד ח"ג תקעא, ב ואילך.

כה . . ישראל יתרו שם.

מעשה עיקר אבות פ"א מי"ז.

ואין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.