ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קנט

ב"ה, ראש חודש סיון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

האברך מרדכי יוסף שי'

שלום וברכה!

כיון שנכנסנו לחודש סיון, שנקודתו קבלת התורה, שהתורה היא רפואה לעולם, אכפול איחולי שיתברך מאת השי"ת בכל המצטרך בבריאות הגוף ובריאות הנפש גם יחד.

ועל פי מכתבי הקודם בודאי ממלא הוראות הרופא, שגם זה מציוויי התורה, ויהי רצון שיהי' בהצלחה.

תקותי חזקה שמתחזק בבטחונו בהשי"ת, שהוא רופא כל בשר ומפליא לעשות, שהרופאים הם שלוחיו, במילא אין מקום לדאגה וכו'. והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה לחג שמח ולבשורות טובות.


שהתורה היא רפואה לעולם: ראה מכילתא ויל"ש עה"פ בשלח טו, כו (רמז רנז). אבות פ"ו, ז. ויק"ר פי"ב, ג. דב"ר פ"ח, ד. עירובין (נד, א) ויל"ש (משלי ריש רמז תקלז) עה"פ (משלי ד, כב) כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. מצו"ד עה"פ. תו"א נח ח, סע"א.

מציוויי התורה ורפא ירפא – משפטים כא, יט. וראה ב"ק פה, א. שו"ע יו"ד ר"ס שלו.

רופא . . לעשות ברכת "אשר יצר", מברכות ס, ריש ע"ב.