ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קסב

ב"ה, ימי ההגבלה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מר אברהם שי'

שלום וברכה!

הנני בזה להביע תודתי בעד מכתבו בצירוף הכתבה ע"ד ביקור בכפר חב"ד.

ותקותי שהתרשמות של המבקרים מהאוירה והחיים בכפר חב"ד וכו' תתגשם בפעולה ומעשה מיוסד על מאמר חכמינו ז"ל מעשה עיקר. כוונתי פשוט להוספה בקיום המצוות מעשיות דתורתנו הק' תורת חיים, שכשמה כן היא הוראה בחיי היום יום לחיים ראויים לשמם.

ואם בכל אחד ואחת הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה בנוגע להנוער אשר עליו עוד לבסס השקפת עולם עלי' יקבע חייו וחיי משפחתו בבוא הזמן. ובסגנון האמור, אם בכל מקום הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה בארץ הנקראת אפילו בפי כל עמי העולם ארץ הקודש, היא ארצנו הקדושה עלי' נאמר ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ובפרט בתקופתנו הרת מבוכות, ובמצב הבין-לאומי, אשר זקוקים אנו לתוספת בטחון ולביסוס ההגנה על בני ובנות ישראל בכל מקום שהם, כולל בפרט ארצנו הקדושה, והרי התורה ומצותי' הן תריס בפני כל דבר בלתי רצוי, והן הן הדרך והאמצעי לברכת ה' שומר עמו ישראל, ובלשון הכתוב – בקשר עם ימים אלו של הכנה לחג מתן תורתנו וקבלת התורה – "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים גו' ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ" (יתרו יט: ד, ה).

בברכה לכל התלמידים ללכת מחיל אל חיל בלימוד תורתנו וקיום מצותי', ולשאת בצדק ובגאון התואר המסורתי לכל בן ובת ישראל – בן אברהם יצחק ויעקב ובת שרה רבקה רחל ולאה,

ובברכת חג שמח לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.


מאמר חכמינו ז"ל: אבות פ"א מי"ז.

שכשמה כן היא הוראה ראה רד"ק לתהלים יט, ח. ספר השרשים שלו ערך ירה. גו"א ר"פ בראשית בשם הרד"ק. וראה זח"ג נג, ב.

עלי' נאמר עקב יא, יב.

התורה ומצותי' הן תריס בפני כל דבר בלתי רצוי ראה אבות פ"ד מי"א. סוטה כא, א. סנהדרין צח, ריש ע"ב.

מחיל אל חיל תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.