ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קסג

[ט' סיון, ה'תשל"א]

אין ההדגשה על זה שנעשה בפועל, כ"א שצריך להיות (ובמילא מתכוננים וכו'), וכהמדובר בזה – שעוד במצרים נצטוו על זה, והחידוש בפרשתנו שהלויים – במקומם.

ובכל אופן פשוט – שהנ"ל הוא בהוספה על עוד חילוקים, שרק בכור נמנה, ז.א. שראשון לילדיהם נקבה – א"צ להכנס וכו'.


מענה למו"ה אלי' חיים רויטבלט על גליון המכתב ט' סיון ה'תשל"א. אגרות נוספות אליו – לעיל ח"ז אגרת ב'סח. ח"ו אגרת א'עדרת, ובהנסמן בהערות שם.

אין ההדגשה כו' במענה לשאלתו על המדובר בהתוועדות דש"פ במדבר שנה זו (שיחות קודש תשל"א ח"ב ע' 209 ואילך) שהטעם שבמנין הבכורים לא נאמר "על פי ה'", כמו במנין הלויים, ש"הלך משה ועמד על פתח האוהל . . ובת קול . . אומרת כך וכך תינוקות יש באוהל זה", כי מנין הבכורים הי' ידוע עי"ז שכל אב פדה את בנו – ולכאורה, הרי כל המנין הי' בכדי להוודע כמה בכורים יפדו הלויים בגופם וכמה יתנו ה' סלעים, וא"כ, לא נפדו עדיין?

וראה גם שיחת ש"פ נשא שנה זו (שיחות קודש שם ס"ע 252 ואילך).