ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קסו

[מוצש"ק י"ב סיון, ה'תשל"א]

. . . איך האָב ערהאַלטן אייער שרייבן, און השם יתברך זאָל דערפילן אַייער האַרץ-באַגערן לטובה.

זיכער איז איבעריג צו אונטערשטרייכן די נויטווענדיקייט צו פאַרשטאַרקן די ענינים פון תורה און מצות אין טאָג-טעגלעכן לעבן. אין צוגאָב צום עיקר, וואָס אַ איד דאַרף דאָך לעבן לויט דעם רצון פון דעם אויבערשטן, איז דאָס אויך דער וועג צו באַקומען אַ הוספה אין דעם אויבערשטנ'ס ברכות אין אַלץ וואָס מ'נויטיגט זיך. און אין די ענינים פון תורה און מצוות און אידישקייט בכלל, ווי גוט דער מצב איז, איז דאָך אַלעמאָל דאָ אָרט צו פאַרבעסערן און פאַרשטאַרקן.

אין די איצטיגע טעג באַלד נאָך מתן תורה, וועלכער איז דער אָפּשלוס און שלימות פון פסח, ובלשון הכתוב: בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה, דער יום-טוב פון באַפרייאונג פון גלות מצרים, און דער יום-טוב פון מתן-תורה, וואָס אין ביידע גרעסטע פּאַסירונגען פאַר דעם כלל ישראל האָבן די אידישע פרויען און טעכטער געהאַט גאָר אַ גרויסן חלק, דאַרף די אידישע פרוי און טאָכטער זיך ספּעציעל אַריינטראַכטן אין דער העכסט וויכטיגער ראָלע וואָס די השגחה העליונה האָט איר צוגעטיילט אין פאַרזיכערן דעם המשך פון אידישן פאָלק.

דער בייגעלייגטער בריף צו דער יערליכער קאָנווענשאָן פון אגודת נשי ובנות חב"ד האָט אַ דירעקטע שייכות מיט די אויבנגעשריבענע. ותקותי, אַז דער אינהאַלט וועט האָבן די געוואונשענע ווירקונג.


נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 150 וראה גם לעיל אגרת י'קנב.

ובלשון הכתוב שמות ג, יב. וראה פרש"י עה"פ (משמו"ר פ"ג, ד).

אין ביידע כו' ראה גם לעיל אגרת י'קמט, ובהנסמן בהערות שם.

בייגעלייגטער בריף דלעיל אגרת י'קנ.