ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קסט

ב"ה, כ"ב סיון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מרת שרה תחי'

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי הפ"ש על ידי מר ומרת אלתר חיים כהן שיחיו, שבודאי יחזירו פ"ש.

ות"ח ג"כ בעד שימת לבבה לשלוח על ידם כוס קידוש כסף. ובודאי מסרו שבהתאם למנהגי על יסוד הכתוב שונא מתנות יחי' בקשתי למסור תמורתו.

והשי"ת יברכה באורך ימים ושנים טובות, להמשיך בפעולותי' הטובות מתוך בריאות ושמחה וטוב לבב.

בברכה לבשורות טובות.


מרת שרה: קריניצי.

שבהתאם למנהגי ראה גם לעיל חח"י אגרת ו'תריב.

הכתוב משלי טו, כז. וראה רמב"ם הל' זכי' ומתנה בסופן.