ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קע

ב"ה, כ"ח סיון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

הרב זרח שי' המכונה ד"ר ורהפטיג

שלום וברכה!

באיחור רב נתקבל מכתבו מט"ז באייר, עם המצורף אליו. ות"ח על שימת לבבו לשלחו אלי.

ואחר בקשת סליחתו, תמהתי לתוכנו, כאילו מגזימים בהענין וכו', בה בשעה שבודאי ידוע למר אשר המצב מבהיל הרבה יותר מהכתוב בעתונות, ומה שמבהיל עוד יותר הוא שאין פוצה פה ומצפצף וכו' וד"ל.

ולדוגמא לכתבו בנוגע לגיור וינה, מפורסם לכל ונדפס גם בעתונות, שעברו דרך שם יותר משלש מאות שאינם מבני ישראל, והרבנים השלוחים שבקרו שם מצאו ידיעות רק ע"ד חמישים ושנים או חמשים וארבעה. זאת אומרת שיותר ממאתים וחמשים לא עברו כל ענין של טקס גיור אפילו לא של צרמוני' ריקה לגמרי, ורובם, מלבד אלה שכבר ירדו, נמצאים באה"ק ת"ו ושמותם וגם הכתובת שלהם ידועים, שהרי עברו דרך משרדי הקליטה וכו'.

וכאמור לעיל, אין איש שם על לב לשאול שאלה פשוטה, איך זה אפשרי הדבר שנרשמו כיהודים וזה כמה חדשים שעלו ארצה והכל "שריר וקיים".

תפסתי בדוגמא זו כיון שמזכירה מר במכתבו. אבל בטח גם למר ידוע ע"ד הפרוצדורה המבהילה שהתנהלה בדרום אמריקה ע"י איש יחיד (ביקר, וגם אצלי, בניו-יורק – קודם נסעו לדרום אמריקה), ש"גייר" שם על ימין ועל שמאל. וכששאל איש עזות פנים לפקיד במשרד העלי' – היתכן? ענהו שיש הוראה ברורה בחוק ומהממונים עליו באהקת"ו שאין לחקור אחרי דברי הבאים לעלות ארצה אם נתגייר ואיך נתגייר ומי גיירו וכו' וכו'. והמדובר הוא במאות מקרים. ועל דרך זה גם בקליפורניא. וכוונתי כאמור לעיל לא לגיור ריפורמי, אלא בכלל להעדר כל גיור. ושמותם גם כן ידועים כיון שעלו ארצה, ויש להם תיקים במשרד העלי' וכו' וכו'. ועל דרך זה הוא גם במארסיי.

ויש עוד להרבות, אלא שאין להאריך בדבר המבהיל, וכנ"ל מבהיל עוד ביתר תוקף על אשר אין איש שם לב לזה.

ולנוסח מכתב מר שמלא המידע אינו מצוי – הרי כנ"ל המציאות היא הפכית לגמרי, ולא נתפרסם אלא מקצת מן המקצת מהשערורי' בשטח האמור: רשימת גויים כיהודים בלי כל טקס כלל, וגיור שלא כהלכה לגמרי, ובאופן מגוכח וכו', ועד כדי כך – שכמה הביאו הצלמים עמם ותלויים הם בביתם עתה באה"ק אף ש"גיירום" בוינה.

לסיום מכתבו ש"לא תשמש שום טובת הנאה סיבה להפקרת האינטרסים הנוגעים לצבור זה (הדתי)", – אחרי בקשת סליחתו וסליחת חבריו שיחיו, ישנם בידי ידיעות ברורות וממקור ראשון ומבעלי סמכה שבאם היו יוצאים מהקואליצי' בהממשלה, היו נשארים מבחוץ למשך זמן קצר, ובאם היו עומדים בתוקף על הדרישה לתיקון הגזירה האיומה דמיהו יהודי וחוק השבות, הי' חוק זה בא על תיקונו מכבר ומכבר.

וכפי שאמרתי בהזדמנות שיחה פרטית שלמה הדבר דומה לרופא המייעץ לחתוך הראש בכדי להציל את הרגל, ומביא ראי' לדבריו שהרי לפעמים חותכים את הרגל בשביל להציל הגוף והראש באם אין ברירה אחרת. ובודאי לדכוותי' דמר אין צורך בביאור נוסף.

וחבל על דורנו דור יתום שתמורת זה שהיתה בידו האפשריות להרשם בספרי דברי ימי ישראל כבעל השגים דתיים יוצאים מן הכלל, יוחקק ח"ו ור"ל לדראון עולם שזוהי הפעם הראשונה שרשמו בתור "ב"כ מיליוני בנ"י" – את מרת שליט ושני' ילידי' "יהודים" ועתה מתנכלים לקיום כל עם ישראל בכל מקום שנמצא על ידי ביטול המחיצה וההבדלה שבין ישראל לעמים בטעמים שונים ומשונים,

ומהם גם ה"הסברה" ששמעתי שהחוק מיהו יהודי וחוק השבות אינו נוגע כלל לדת, כי אם הוא ענין פורמלי של רשימת אזרחים וכו'.

ועניתי שגם בזה הוראה ברורה בתורתנו הנצחית תורת אמת, כשביקש קיסר מילד קטן אשדי לך גושפנקא וגחין ושקיל לי' כי היכי דלימרו קביל עלי' הרמנא דמלכא – זאת אומרת שזהו רק ענין פורמלי, והמדובר הי' בילד קטן – ואמר לי' חבל עליך קיסר וכו' (גיטין נז, ב, עיי"ש).

ויהי רצון מהשי"ת א-ל רחום וחנון שיערה רוח ממרום על כל אחד ואחד, ומר וחבריו יצאו בעגלא דידן מהקואליצי' ודוקא (בגאון ובשמחה ו)מפני סיבה האמורה ולא משום ענינים צדדיים. והמכתבים הבאים תוכנם יהי' שמח וטוב בטוב האמיתי, טוב לשמים וטוב לבריות, על פי תורתנו הקדושה עלי' נאמר לקח טוב נתתי לכם.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. קבלתי מכתב מידידי הרה"ג והרה"ח וכו' וכו' הרש"י זוין, אשר מר נתן לו העתק ממכתבו אלי, אשר לכן גם העתק מכתבי זה נשלח אליו.


מצילום האגרת. נדפסה ב"היכל מנחם" ח"א ע' קעט ואילך.

הרב זרח . . ורהפטיג אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'פא, ובהנסמן בהערות שם.

בהענין וכו' ד"חוק השבות" ("מיהו יהודי"). ראה לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם.

בנוגע לגיור וינה ראה גם לעיל אגרת י'פו, ובהנסמן בהערות שם.

אין איש שם על לב לשון הכתוב – ישעי' נז, א. ירמי' יב, יא.

מרת שליט ראה גם לעיל אגרת י'ב.

טוב לשמים וטוב לבריות קידושין מ, א.

עלי' נאמר משלי ד, ב. וראה אבות פ"ו, ג.