ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קעב

ב"ה, כ"ח סיון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א צמ"ס יושבי על מדין

חברי בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים

בירושלים עיה"ק תובב"א

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבם מכ"ט באייר.

והנה האיש המאיים בגזירה עלי' כותבים – היל"ת – לא נפגשתי עמו, אבל לדעתי אין נ"מ כ"כ, כי השפעה ממשית עליו ועל חבריו אפשר להפעיל רק על ידי לחץ ורעש של הצבור, ע"י עתונות מודעות וכרוזים עצרת עם וכיו"ב, והלואי שעכ"פ זה יצליח.

ויהי רצון מהשי"ת הגודר פרצות עמו ישראל שיחוס וירחם על שארית הפליטה, בפרט בדורנו דור יתום זה, ובחסד וברחמים יגדור כל הפרצות ויערה רוח ממרום על כל אחד ואחת מאחינו בני ישראל בכל מקום שהם ללכת בדרך התורה והמצוה בחיי היום-יום, וימהר קץ גלותנו חושך כפול ומכופל, בקרוב ממש על ידי משיח צדקנו יבוא ויגאלנו קוממיות לארצנו.

בכבוד ובברכה.