ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קעה

ב"ה, ז' תמוז, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ט סיון – ועל פי בקשתו נענה מבלי לחכות לתור – בו מציע שאזמין את זוג' שתחי' וכו',

ולפלא קצת, שהרי בודאי ידוע לכת"ר שאין זה נהוג בבית הרב כלל וכלל להזמין מי שהוא, כי אם כשמבקשים להתקבל אזי יש מקום לדבר בתוכן מכתבו ובקשתו, כמובן באופן אם מתאים לדברי המבקר או המבקרת וק"ל. ואתו רב הסליחה אשר אין בידי למלאות הצעתו.

והשי"ת המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית יצליחו באופן המתאים בכל המצטרך לו, כולל גם בתוכן מכתבו זה.

ובפרט שהימים ימי סגולה, ימים ספורים לפני י"ב-י"ג תמוז, ימי גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, אשר כת"ר זכה לקבל ברכותיו. ובודאי ידוע לו פרשת ימים אלו והוראתם לכל או"א מאתנו בתוככי כלל ישראל.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.


אין זה נהוג . . כלל וכלל להזמין מי שהוא כו': ראה גם לקמן אגרת י'שמג.