ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קעו

ב"ה, ט' תמוז תשל"א

ברוקלין.

אל הנהלת "גן ישראל"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח למחנות "גן ישראל" בקשר עם פתיחתן שנה זו.

[mazkir1]מזכיר[/mazkir1]

ב"ה, עש"ק עלי באר ענו לה, חודש הגאולה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

ל"גן ישראל"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

תהי פתיחת ה"גן ישראל" וכל משך שהותם בו בהצלחה רבה, וימשיכו ההצלחה בכל עניני גן-ישראל הגשמיים והרוחניים, וגן-ישראל יתאים לשמו להצמיח אילנות טובים נושאים פירות טובים, ויקוים בהם הכתוב יבוא דודי (זה הקב"ה) לגני לגנוני, דירתו ית', על ידי לימוד תורתנו וקיום מצותי' מוארים באור וחיות חסידותיים, כרצון ותקות בעל הגאולה כ"ק מו"ח אדמו"ר, והקב"ה עוזרם.

בברכת שבת טוב ולהצלחה,

מנחם שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 496.

עלי . . לה חוקת כא, יז.

וכמש"נ שה"ש ד, טו.

הכתוב שם, טז.

תהלים ע' הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן השתא – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.

עלי באר שיעור היום (בשיעורי חת"ת הידועים).

עלי באר ענו לה באר נקראו בנ"י וכמש"נ מעין גנים באר מים חיים, וענו לה שמעוררים אותם מלמעלה, וע"י תומ"צ עולים ממאסר הנה"ב לאור באור החיים (עיין לקו"ת ואוה"ת עה"פ).

דודי . . לגנוני מדרש רבה במקומו. נתבאר בהמשך באתי לגני, השי"ת [סה"מ ה'שי"ת ע' 111 ואילך].

והקב"ה עוזרם סוכה נב, ב. ובתניא רפי"ג: מיד. ונאמר (תהלים ע, ב) ה' לעזרתי חושה.