ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קעט

ב"ה, ימי הגאולה, שנת כי תשא את ראש בני ישראל, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

תושבי נחלת הר חב"ד אשר בארצנו הק'

תבנה ותכונן ב"ב ע"י מ"צ

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בהוספה לדברים הנאמרים בהתועדות דימי גאולה אלו, בהתאסף כמה וכמה מאחינו בני ישראל שליט"א, אשר תוקף מיוחד לדברים הנאמרים במותב בי' עשרה, דאכל בי עשרה שכינתא שריא, על אכו"כ בפני כמה וכמה עשיריות מבנ"י,

כדי להמשיך הענין בפועל ממש, דהמעשה הוא העיקר ועשי' לעילא, ובמיוחד עשי' שהיא טוב באמת, טוב לשמים וטוב לבריות גם יחד,

עלה בדעתי, ובהסכמתם אשר בטוח אני שתהי' מתוך שמחה וטוב לבב, לייסד בנחלת הר חב"ד קרן גמ"ח לאחב"י אשר עלו משם, ממדינת הולדת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל –

אשר ימים אלו הרי הם יום הולדתו וגם יום גאולתו –

וההתחלה בפועל – על ידי הכנסה לקרן הגמ"ח סכום של שבעת אלפים שקל (דולר).

וכיון שגמ"ח הרי היא כהוראת חכמינו ז"ל בין לעניים ובין לעשירים, יהי רצון מהשי"ת אשר בנידון זה יהי' הגמ"ח לעשירים אלא שזקוקים לגמ"ח באותה שעה, ותביא הוספת עוד מוסד ק' בנחלת הר חב"ד להוספה בכל עניני הנחלה הגשמיים והרוחניים גם יחד, כולל כמובן ועיקר, אשר בקרוב ממש ובעגלא דידן יתראו עם קרוביהם וידידיהם וכל אשר בשם ישראל יכונה במדינה האמורה והדומות לה – שליט"א –

התראות מתוך שמחה וטוב לבב דכל המתראים הם ובני ביתם שליט"א ותהי' התראות זו הקדמה קרובה ממש לקיום היעוד עין בעין יראו בשוב הוי' ציון, ונאמר חשף הוי' את זרוע קדשו לעיני כל הגויים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו.

בברכת הצלחה בהאמור, כולל כל עניני נחלת הר חב"ד, ולבשורות טובות תכה"י,

מ. שניאורסאהן

פשוט שהנ"ל אינו גורע כלל וכלל מחשיבות ופעילות הגמ"ח הקיים (בכחב"ד וכו') – כי אם להוסיף בא ולהרבות.

נ.ב. לביסוס העשי' בהאמור בפועל, בודאי יקבלו עליהם הרשומים להלן הנהלת קרן הגמ"ח, על כל פנים לעת עתה, והם:

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסקים בצ"צ הר"ר דובער שי' ריקמן, הר"ר יהודא שי' באטראַשווילי, הר"ר נפתלי שי' קראַוויצקי.

ונשלח המכתב מהיר דחוף ובודאי יאשרו אותו ג"כ באופן כזה. ות"ח.


נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 600, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

כי . . ישראל תשא ל, יב.

נחלת הר חב"ד ראה גם לעיל אגרת י'קכב, ובהנסמן בהערות שם.

דאכל . . שריא סנהדרין לט, א.

דהמעשה הוא העיקר אבות פ"א מי"ז.

ועשי' לעילא זח"ג קח, ב.

טוב לשמים וטוב לבריות קידושין מ, א.

כהוראת חכמינו ז"ל סוכה מט, ב.

אשר בשם ישראל יכונה ראה גם לקמן אגרת י'קפז הערה ד"ה בשם ישראל יכונה. וש"נ.

היעוד ישעי' נב, ח.

ונאמר שם, יו"ד.