ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קפ

[י"ד תמוז, ה'תשל"א]

כאו"א (אפילו צדיק גמור כל ימיו) מתפלל בכל יום "אל תביאני לידי נסיון".

באם יחזרו לארצה"ב – תומ"י יתחילו הויכוחים (ובמילא הנסיונות) בענין הדתיות שלהם שתהי' ניכרת בחיי יום יום – שנוהגים באופן שונה מההורים שי' בכו"כ פרטים בכל יום (אכילה וכו') ובפרט בש"ק וכו'.

ואין לדרוש מהורים שלא יהי' איכפת להם מה שילדם אינו אוכל ביחד עמם ואומר הטעם שאסור לאכול זה.

[משא"כ בביקור ההורים באה"ק – שבטלה שאלת האכילה וכיו"ב בטלה בעיית ההורים "מה יאמרו כל ידידיהם בראותם הפער בין האבות והבנים" וכו' – ובפרט שהביקור ה"ז רק למשך שבועות אחדים, אבל חזרתם לארצה"ב ה"ז לזמן ארוך. ללמוד רפואה הרי אפשר גם באה"ק].

באם הנ"ל א"א ויחזרו לארצה"ב – צריך למעט באפשריות הנסיונות והויכוחים ככל האפשרי (ע"י שתהי' החתונה בהקדם, ידורו בפ"ע וכו' וכו').

אזכיר עה"צ.


נכתבה על גליון המכתב מיום י"ד תמוז ה'תשל"א.

מתפלל בכל יום בברכות השחר, מברכות ס, ב.