ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קפא

ב"ה, ט"ו תמוז, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אהרן שי' וזוג' תחי'

שלום וברכה!

לקראת חגיגת קשו"ת של בנם הוו"ח אי"א נו"נ הרב אביגדור שי' עם ב"ג שתחי' בשעה טובה ומוצלחת,

הנה יהי רצון מהשי"ת שיהיו בשעה טובה ומוצלחת ולבנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכת מזל טוב.

נ.ב. נוסף על עצם השמחה דענין השידוך והמעלות שכותבים, שמחתי להוודע, וכאן ההזדמנות להביע גודל הקורת רוח שלי, על נדבתם הממשית בסך של 5000a בקשר לפעולות. ובודאי יודעים אשר אף שבכלל אין לנסות את ה', ואדרבה, תמים תהי' עם ה' אלקיך, יצאה מצוות הצדקה שנאמר עלי' ובחנוני נא בזאת וגו' (מלאכי ג, י. וראה ג"כ שו"ע יו"ד סי' רמ"ז בסופו). ולזאת שמחתי שההתנדבות הביאה תיכף בחינה טובה, ברכה הכי גדולה להורים לראות בנם הבכור שי' מתחיל בהסתדרות בחיי משפחה כראוי וכיאות.

כנ"ל בעד מצוה לא שייך שבו"ד יאמר תודה, בפרט מצוה כצדקה שהיא טוב לשמים טוב לבריות. אבל יש מקום להביע גודל הקורת רוח שגרמו לי וגם בעד ההקלה במדה חשובה בעול התקציב של ליוב' בפעולות השונות על ידי תרומתם האמורה שהיתה דבר בעתו ביותר.

רואני ממכתבם וממכתב בנם שי' שקבעו זמן החתונה, ויהי רצון שתהי' בשעה טובה ומוצלחת וכן ההכנות מתוך שמחה וטוב לבב.


מו"ה אהרן: וויינגאָרטן.

במאור שבתורה זוהי תורת החסידות ראה גם לעיל אגרת י'יא, ובהנסמן בהערות שם.

תמים . . אלקיך פ' שופטים יח, יג.

כצדקה שהיא טוב לשמים טוב לבריות ראה קידושין מ, א. פיה"מ להרמב"ם פאה בתחלתה.

ליוב' = ליובאַוויטש.