ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קפב

ב"ה, ט"ו תמוז, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

תלמידים המסיימים כתה ח', בי"ס חב"ד חולון

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם, בצירוף בקשת ברכה, בקשר עם סיום הכתה.

ובודאי כיון שלומדים בבי"ס חב"ד למותר להדגיש ש"סיום" אינו אלא ההתחלה לעבור לשלב גבוה יותר בלימודי התורה, לימוד על מנת לשמור ולעשות, וכהוראת חכמינו ז"ל לימוד המביא לידי מעשה, קיום המצוות בהידור.

ויהי רצון שכל או"א מהם ילכו מחיל אל חיל בעניני התורה ומצותי', בהתמדה ושקידה ובהתנהגות טובה, בשמחה ובטוב לבב.

וביחוד בהמשך לימי הגאולה והשמחה של כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהמאסר והגאולה שלו לא היו ענין פרטי, שהרי נאסר עבור התעסקותו בכל נפשו ומאודו בעניני חינוך בני ובנות ישראל לתורה ולמצותי', וגאולתו הרי היא גאולת שיטה זו והוראה לכל אחד ואחת מבני ובנות ישראל להתחזק בחיי היום-יום על פי תורתנו תורת חיים וקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם, ולהשפיע בכיוון זה על כל הסביבה.

בברכה להצלחה בכל האמור ולבשורות טובות.


וכהוראת חכמינו ז"ל: קידושין מ, ב. וש"נ.

ילכו מחיל אל חיל תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

לא היו ענין פרטי כמ"ש במכתבו לחגיגת י"ב-י"ג תמוז בפעם הראשונה (תרפ"ח) – נדפס באג"ק שלו ח"ב ע' פ ואילך. וש"נ.

עליהן נאמר אחרי יח, ה.