ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קפג

[ט"ז תמוז, ה'תשל"א]

להסבירו (לא ע"י הנ"ל שמזכיר במכתבו) – שאין עניני להתערב בפרטי הפעולות וכו' – שהרי לזה צ"ל נוכח בהאסיפות, לשמוע טענות כל הצדדים וכו'.

ובזה צ"ל התדברות בין הנבחרים, העסקנים וכו'.

לכתבו שהיו"ר נמצא בקונטרי וכו' – הרי בטח כשיודיעוהו (להיו"ר) בזמנו ימנה ב"כ במקומו וכיו"ב.

באם יש להיו"ר סברות בכהנ"ל – הרי יכולים לברר זה אצלו: ישר, או ע"י המשתתפים באסיפה או שמזכירם שהם ג"כ חברים בהקאונסיל.


נכתבה על גליון המכתב מיום ט"ז תמוז ה'תשל"א.