ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קפד

ב"ה, כ"ב תמוז, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מר שמחה שי' רז

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, היתה לי הפתעה נעימה לקבל מכתבו בצירוף טיוטה מספרו העומד להופיע, ושואל דעתי בזה.

והנה בכלל קשה לחוות דעת בזה כיון שלא הכרתי אישית את הרה"ג והרה"ח וכו' הרא"ל זצ"ל שהספר מוקדש לזכרונו וההכרות היתה רק על ידי מכתבים ומידיעות על דבר פעולותיו הכי נעלות. אבל מובן שחשוב ביותר לפרסם אורח חייו ופעולותיו, ובפרט בדורנו, שהנוער תועה בדרכים לא דרכים ורק שברו הצלמים של דור הקודם אבל טרם מצאו דרכם בחיים. ומרוב הצמאון לתוכן ומרוב הפחד מפני הריקות מגששים באפילה להיתלות בכל מיני "אידיאלים". שלכן ערך גדול ביותר לספר שממנו ילמדו על דבר אדם שאך זה עתה חי ביניהם, שאף שהי' חניך הדור הקודם היו לו קשרים הדוקים עם הכי מתקדמים אשר בדורנו וכו' וכו'.

לאידך אין בידי לחוות דעת על דבר הספר עצמו ומה יש להדגיש יותר וכדומה, כי אם להביע הרושם שלי בכללות אשר בקראי את הטיוטה נתחזק אצלי עוד יותר ענין ההכרח להוציא לאור ספר כזה, ותבוא עליו ברכה.

ובודאי בירושלים נמצאים כמה וכמה מתלמידי הרא"ל זצ"ל ויתיעץ עמהם בהאמור וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.

נכתב מכתב כ' בימי הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר, שתקותי שיודע פרשת המאסר והגאולה שלו.

ויהי רצון אשר ככל ימי זכרון מדברי ימי גדולי אומתנו, בגדלות האמיתית, ילמד כל אחד לקח בהעלותו בזכרונו תוכן המאורע סיבתו ותוצאותיו וכו', וניכר יהי' זכרון זה במעשה בפועל, וכמאמר רבותינו ז"ל מעשה הוא העיקר.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. בטח בהמשך לשיחתנו בעת ביקור מר כאן, ישלח להספרי' שלנו פרסומי החברה והפרסומים שלוקח בהם חלק וכו', ות"ח מראש.


מספרו העומד להופיע: "איש צדיק הי'" (מסכת חייו של ר' ארי' לוין), ירושלים, תשל"ג.

על ידי מכתבים ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תרצז, ובהנסמן בהערות שם.

וכבר נאמר משלי יא, ד. כד, ו.

כמאמר רבותינו ז"ל אבות פ"א מי"ז.