ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קפה

ב"ה, כ"ב תמוז, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מי"א תמוז, ועיקרו אשר נפגשה עם פלוני וכו' ושואלת לדעתי בקשר לשידוך בזה.

הנה בכלל אינו מהנכון והטוב להתחיל לייסד חיי משפחה בניגוד לדעת הורים, אשר רבות עמלו וטפחו בחינוך הבת (או הבן) ומקוים לראות ממנה (או ממנו) נחת בכל הפרטים. ובודאי זוהי ג"כ סיבת התנגדות ההורים שי' כפי שכותבת, מפני שאין רואים שידוך זה כטוב ומתאים בשבילה וכו'.

עוד להוסיף בזה, אשר באם הבחור הוא ישר הולך ובעל מדות טובות, בודאי אשר גם מצדו לא ירצה להיות סיבה וגרם לפירוד הלבבות בין בת והורים.

הכתוב לעיל הוא כאמור בכלל, אבל תוקף מיוחד לטעמים האמורים כשהמדובר הוא בבן או בת הבכירים במשפחה, אשר במדה חשובה הרי זה מורה דרך להאחים והאחיות הבאים אחריהם.

מובן שאין כוונתי בהאמור ע"ד "קרבן בשביל ההורים", כי אם שאין זה טוב ומתאים בשביל הבת (וכן גם בשביל המדובר) להתחיל לייסד החיים על פירוד לבבות בכלל, ובפרט בין בנים והורים.

עוד להוסיף אשר על יסוד הרושם שלי מהפגישה כמה פעמים עם אבי' שי' ופעם אחת עם אמה שתחי', אשר בודאי ובודאי אך טובתה הם דורשים.

והשי"ת המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית ימציא לה זיווגה הטוב לפני' בכל הפרטים.

ובפרט שכתבה ערב ימי הגאולה (די"ב-י"ג תמוז) של כ"ק מו"ח אדמו"ר, שממשיך תוספת ברכה ליהודים בכלל, ובמיוחד להשייכים למוסדות החינוך המתנהלים ברוחו, שגם לה חלק טוב בזה בתור מורה באחד מהם.

בברכה להצלחה בכל עניני' ולבשורות טובות בהאמור.


הנה בכלל כו': ראה גם שידוכים ונישואין (קה"ת, תשנ"ח) ע' 98. וש"נ.