ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קפז

ב"ה, שלהי תמוז, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב . . .

בבואנו מימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל ממאסרו במדינת מולדתו, שהי' חבוש שם בעד עבודתו הגדולה והחזקה והרמה בחיזוק התורה והמצוה והפצתן, למרות הגזירות על זה שהיו שם אז במרום שיאן, ובחסדי ה' יצא בנצחון, שהרי אלה שאסרוהו הם ששיחררוהו,

ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר (לחגיגת יב תמוז הראשונה) – לא אותו "בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הק', שומרי מצוה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה, כי כל איש ישראל (מבלי התחשב עם מצבו הפרטי בשמירת וקיום המצות) לבו תמים עם ה' ותורתו"

וכמחז"ל עה"פ צדיק כתמר יפרח: מה התמרה הזו לבה מכוון למעלה כך ישראל לבם מכוון לאביהם שבשמים; ועוד אמרו: מה תמרה זו אין בה פסולת כו' כך הם ישראל אין בהם פסולת,

שלכן ימים הבאים אח"ז ימי סגולה הם לכל בני ובנות ישראל באשר הם להוסיף בחיזוק "התורה והיהדות בכל אתר ואתר לפי ענינו" והפצתן הלוך והוסיף הולך ואור,

ובפרט בהתבונן כאו"א אשר אם במדינה ההיא ובזמן ההוא ובתנאים ההם עשו ופעלו בחיזוק התורה והמצות והפצתן והצליחו ועד אשר גם עתה, לאחר כיובל שנים, רואים פירותיהן ופירי פירותיהן,

כש"כ וק"ו ועל אחת כו"כ במדינות ובתנאים נוחים וטובים שלא בערך.

ויהי רצון שיעשה כל אחד ואחת מאתנו, בתוך כל אחב"י שליט"א, בכל האמור ומתוך שמחה (וממילא) בזריזות,

וה' עוזר וכמש"נ: ה' לעזרתי חושה, אלקים חושה לי עזרי גו' ה' אל תאחר.

בברכת הצלחה,

מ. שניאורסאהן

***

בברכת הצלחה בהפצת המעינות והיהדות בכלל.

הגליונות (שהתחלתן והנה התורה המשילה כו') נתקבלו ות"ח. הנה אין הזמ"ג כלל לעיין בם כדרישת תכנם, ואתו הסליחה. בנוגע לפרסומם – באם עי"ז יתוסף בהקורא – ברצונו ללמוד דא"ח וכיו"ב מובן שכדאי, אלא שצ"ל – ציונים לס' דא"ח וכו'. כצ"ל – בתור פתיחה – תוכן המכוון לבאר וכיו"ב.

***

נ.ב. ז"ע נתקבל מכתבו . . . הצעת כ' ע"ד הקרנות לא תתקבל עתה מפני מצב הבטחוני. וק"ל.

***

בברכת הצלחה בהפצת היהדות בכלל והמעינות בפרט מתוך בריאות ולבשו"ט.


כללי פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 343 ואילך, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

אלה שאסרוהו הם ששיחררוהו ראה תו"מ – התוועדויות חי"ד ע' 154. לקו"ש חי"ח ע' 306. וש"נ. חל"ג ע' 282.

בס' המאמרים ה'תש"ח ולאח"ז באג"ק שלו ח"ב אגרת שפו.

צדיק כתמר יפרח תהלים צב, יג. – והוא הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"ב תמוז השתא – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.

ראה רמב"ם כו' ראה גם לקו"ש חכ"ה ע' 107 ואילך. וש"נ.

תהלים ע' הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן השתא – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.

אוה"ת עה"פ ואתחנן ע' רה.

מבעתה אחישנה ישעי' ס, כב.

הה"ד: ישעי' מח, יא.

בברכת . . וכיו"ב קטעים אלו למו"ה מאיר שלום בליזינסקי. אגרות נוספות אליו – לעיל חט"ז אגרת ו'נא, ובהנסמן בהערות שם.

נ.ב. . . וק"ל קטע זה למו"ה אברהם מ.

בברכת . . ולבשו"ט קטע זה למו"ה שמעון גד אליטוב. אגרות נוספות אליו – לעיל חי"ח אגרת ו'תקכב, ובהנסמן בהערות שם. חי"ט אגרת ז'קצו.

הגדולה והחזקה והרמה ראה לקו"ת נשא (כא, ב) וש"נ. שיחת ג' תמוז תש"א (בס' השיחות שם ע' קלד).

ובלשון . . הראשונה נדפס בס' המאמרים ה'תש"ח ע' רסג.

בשם ישראל יכונה ראה טושו"ע אה"ע סקכ"ט סט"ז ובנ"כ. קב נקי כלל לח. שד"ח אס"ד מע' גט ס"ז. וראה ג"כ מאורי אור כ, כד.

וכמחז"ל . . ועוד אמרו מדרש תהלים צב. במדב"ר רפ"ג.

צדיק כו' כך ישראל וכמש"נ ועמך כולם צדיקים (ישעי' ס, כא. סנה' ר"פ חלק. ובזח"א לג, סע"א: כולם צדיקים ודאי . . זכאין אינון בעלמא דין ובעלמא דאתי).

התורה . . ענינו בס' המאמרים שם.

כיובל שנים כ"ק מו"ח אדמו"ר קיבל הנשיאות ב' ניסן ה'תר"ף. (ראה רמב"ם הל' מלכים ספ"א: ואין מושחין מלך בן מלך אלא א"כ הייתה שם מחלוקת כו' יהואחז מפני יהויקים אחיו – והרי בנדו"ד בן יחיד. וראה צפע"נ על הרמב"ם שקלים פ"ד ה"ד שקו"ט האם המשיחה דאביו פועל גם בו או דאין צריך למשיחה. וברמב"ם שם ה"ז: ולא המלכות בלבד כו').

שמחה (וממילא) בזריזות ראה אגה"ק סכ"א: עשה זאת בזריזות נפלאה להראות שמחתו וחפצו כו'.

וכמש"נ תהלים ע, ב. שם וא"ו.

ה' . . אלקים . . ה' להעיר מהמבואר על הג' שמות ה' אלקינו ה' שבכתוב שמע ישראל (פע"ח ש' הק"ש פי"א ועוד. אמרי בינה ש' הק"ש בתחלתו. אוה"ת עה"פ. ובכ"מ).

חושה . . חושה . . אל תאחר להעיר מבעתה אחישנה, ואחישנה אפשרי בב' אופנים: דור שכולו זכאי (הוי') או שכולו חייב (ויעמיד להם מלך שגזרותיו כו' – כן י"ל, ועפ"ז סרו כמה קושיות המפרשים – אלקים) – עיין סנה' צח, א. וראה ג"כ תיקונים דזוהר חדש (קרוב לתחלתם – צה, ב): קץ אית בכל דרא ודרא כו' תליא בתיובתא ובזכוון ובמדות כו' אבל קץ . . קוב"ה . . בי' תליא הה"ד למעני למעני אעשה.