ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קפח

ב"ה, ערב ראש חודש מנחם אב, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

תקותי שקבל המברקים וגם ד"ש על ידי ידידינו אנ"ש שי'. ואע"פ שאני דורש ומקבל ידיעות, אבל אינו דומה שמיעה לראי', כוונתי עכ"פ לראית מכתב בכתב ידו.

כיון שבקשת איש מישראל מעוררת למטה ולא עוד אלא גם למעלה, אסתפק למילוי בקשתי זו עכ"פ במכתב מועט בכמות המחזיק את המרובה באיכות, בעיקר מתוך בריאות ושמחה וטוב לבב.

ובמיוחד אשר נמצאים אנו בסיום וחותם חודש תמוז, אשר ענין חב"ד בו, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכדבריו אז, הרי לא הוא בלבד נגאל אלא היתה בזה גאולה לכל השייכים אליו וכו' ועד כלשונו במכתבו – כל אשר בשם ישראל יכונה. ועוד ועיקר, גאולת השיטה, שיטת חב"ד, המיוסדת על אהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת ה', ובהדגשה שכולא חד.

וידועים דברי המורה הגדול הוא הרמב"ם היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.

בברכה לבריאות ולבשורות טובות בכל האמור, ולקיום בקרוב ממש היעוד שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה,

בכבוד ובברכה.

נ.ב. זה עתה באתי מציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכמובן הזכרתיו בכל האמור לעיל וכן את זוג' שתחי'.


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

אינו דומה שמיעה לראי' ראה מכילתא יתרו יט, ט. ועוד.

וכדבריו . . במכתבו אג"ק שלו ח"ב ע' פ. וש"נ.

שכולא חד ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תשצג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'קצו. י'שפ. י'תלז.

דברי . . הרמב"ם הל' דעות רפ"ד.

היעוד ראה זכרי' ח, יט. רמב"ם הל' תעניות בסופן.