ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קצב

ב"ה, ה' מנ"א, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ יושב על מדין מרא דעובדין טבין,

מוהר"ר אברהם שי'

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו מעש"ק, ות"ח על הבשורה הטובה.

ואזכיר את אחיו וב"ב שי', בתוככי כמה מאחב"י הנמצאים באותו מצב וזקוקים לאותה ברכה, על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

אשר מסר נפשו לטובת בנ"י בכלל, ובפרט לטובת אחבנ"י שי' הנמצאים במדינה ההיא. וידוע מאמר חכמינו ז"ל בנוגע לרועה ישראל נאמן ראשון – מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש (סוטה יג, סע"ב), והמדובר שם בטובתם של ישראל כההמשך בסוגיא ובתוס' שם. והרי כל חכם ורועה ישראל אמיתי בדורו נקרא משה – רש"י שבת (קא, ב) – ושמא מילתא היא.

ויהי רצון שכשם שזכה כת"ר והתחיל בבשורה טובה ע"ד הגשת הבקשה וקבלתה, והורונו חכז"ל המתחיל במצוה אומרים לו גמור, כן יברך על המוגמר, ומתוך שמחה וטוב לבב ובאופן טוב גם יתראה עם אחיו וב"ב שי'.

בכבוד ובברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"מקדש מלך" ח"א ע' 161 ואילך.

מוה"ר אברהם רפפורט. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'סא, ובהנסמן בהערות שם.

אחיו וב"ב הנמצאים מאחורי מסך הברזל.

ושמא מילתא היא ראה לעיל ח"א אגרת קנד. וש"נ.

והורונו חכז"ל פרש"י עה"פ עקב ח, א. מתנחומא שם ו.