ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קצג

ב"ה, ה' מנ"א, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אברהם שי'

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו שהגיע באיחור זמן רב. ונצטערתי להידיעה מפטירת אביו הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' הרר"ש ז"ל. ואף שאינו מזכיר ע"ד מקום קבורתו ובכלל מכל השייך לעילוי נשמתו, בודאי נעשה כל זה כדבעי ומתאים לנפש הנפטר.

אלא היות וכל עניני תורה וקדושה אין-סופיים הם, כיון שמקורם הקב"ה שהוא אין-סופי, הרי גם בהאמור אפשר להוסיף, ואין הדבר תלוי אלא ברצון.

בברכה שמכאן ולהבא אך טוב בטוב הנראה והנגלה יבשר.