ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קצד

ב"ה, ה' מנ"א, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות רב פעלים איש המעלה בנש"ק וכו' מוה"ר יצחק מאיר שי' הכהן

שלום וברכה!

הנני לאשר בתודה קבלת מכתבו מכ"א תמוז.

ואף שאמרו חכמינו ז"ל אין צועקין על העבר, אבל כיון שחוששני שאפשר שבעתיד יקרו עוה"פ ענינים ומאורעות מסוג זה אפרש טעמי ונימוקי על ההכרח בהכחשה וכיו"ב. והוא:

מובן שהכתוב בעתון פלוני או בשבועון פלוני לא חששתי להשפעתו על כת"ר וכיו"ב או עלי וכיו"ב, כי אם על קוראי העתון והשבועון. זאת אומרת שלא נוגע כל כך הערכתי של מכ"ע אלו ויחסי הפרטי אליהם, כי אם ערך ההשפעה שלהם על הקוראים וחוג הקוראים. והמציאות היא אשר הן המכ"ע והן השבועון אודותם מדובר יש להם השפעה על חוג רחב בכלל, ומה שנוגע לעניננו עוד יותר, שיש להם השפעה על חוג רחב של "פוסחים על שתי הסעיפים", וכפי שראיתי ג"כ בהנידון אודותיו כתבתי לכת"ר.

ואף שפשוט שאין רצוני לצער את כת"ר, הרי כנ"ל חוששני שנוגע זה גם בעתיד, וכפי מיטב ידיעותי הנה איחור ההכחשה בהנוגע להשבועון והעדר ההכחשה ע"ע בהנוגע לעתון הביא היזק וכו' וד"ל.

ובעמדנו בימים אלו אשר התקוה שבקרוב ייהפכו לששון ולשמחה ויבוטלו כל הגזירות על עם ישראל בכל מקום שהם, גזירות מבחוץ וגזירות קשות עוד יותר מאחב"י התועים והטועים, יהי רצון שיהי' ביטול זה בחסד וברחמים ובעגלא דידן ואך טוב בטוב הנראה והנגלה יבשרו בנ"י איש לרעהו.

בכבוד ובברכה, המצפה לבשורות טובות בתוכן מכתבינו ויה"ר שגם זה יהי' בעגלא דידן.


מוה"ר יצחק מאיר: לוין. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'קסה, ובהנסמן בהערות שם.

לתוכן האגרת שלפנינו – ראה גם לעיל אגרת הנ"ל.

אמרו חכמינו ז"ל ראה ברכות נד, א. רמב"ם הל' ברכות פ"י הכ"ב. טושו"ע או"ח סר"ל ס"א.

פוסחים על שתי הסעיפים ע"פ לשון הכתוב – מלכים-א יח, כא.

בימים . . ולשמחה ראה זכרי' ח, יט. רמב"ם הל' תעניות בסופן.