ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קצו

ב"ה, חמשה עשר באב, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

כבוד נשי חב"ד הפעילות למען אחב"י ומשפחותיהם אשר באו ממדינות ההן, עולים חדשים לארצנו הק' תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי מכתבן בו כותבות, על כל פנים ראשי פרקים, מפעולותיהן להקל חבלי הקליטה של אחינו בני ובנות ישראל שעלו לאחרונה מארצות המצוקה לארצנו הקדושה ארץ טובה ורחבה, ובפרט אלה שעלו מאחורי "מסך הברזל",

אשר בוודאי עוד כמה וכמה עוסקות בפעולה הכי חשובה הזאת, ובאות הן בדברים זו עם זו, שעל ידי זה בוודאי תתרבה ההצלחה.

כן בטוחני אשר מדגישות הן ככל הדרוש אשר כל אחד ואחת מעמנו עם בני ישראל דרך החיים שלהם היא הנהגה דחיי היום יום על פי תורתנו תורת חיים,

אשר בכל מקום ובכל זמן כן הוא, ועל אחת כמה וכמה בארצנו הקדושה, ארץ אשר תמיד עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה,

ובהתאם לזה כל אחת מהפעילות בשטח זה עוזרת להם במיוחד לסדר חייהם על יסוד תורתנו תורת חיים ומצותיה עליהן נאמר וחי בהם, ומעודדות אותם שלא להתרשם מהקושיים שישנם בזה לפעמים.

ואלה מן הבאים משם שמפני סיבות בלתי תלויות בהם לא היתה להם אפשרות לתת לבניהם ולבנותיהם חינוך על טהרת תורתנו הטהורה ואולי על ידי זה הורגלו למנהגים בלתי מתאימים, הרי ברור הוא שבתנאי חייהם הקודמים אנוסים היו וכו'.

ואדרבה, ומה אם בתנאים ההם התגברו על מכשולים ועיכובים הכי גדולים, ולפעמים עד כדי סכנה ממש, ושמרו על גחלת היהדות, פּינטעלע איד, שישנו בשלמות בכל אחד ואחת מבני ישראל בכל מקום שהם, ובחרף נפש שמרו על כל דין ואפילו מנהג ישראל שידעו עליו ויכלו לנהוג בו אם כי מתוך מסירות-נפש – הנה כשיצאו לרווחה ונמצאים בארץ אשר גם אווירה קדוש וכוחות מיוחדים ניתנו מאת ה' בורא עולם ומנהיגו להתנהג בה על פי רצון ה' והוראותיו בתורתו, הרי בוודאי ובוודאי אשר מתוך הרחבה ושמחה וטוב לבב יסדרו חייהם כך, ולכל לראש חינוך הבנים והבנות באופן המתאים לגוי קדוש הדר בארץ-הקודש.

ובוודאי אף אם לפעמים ההתחלה קשה, הרי רק ההתחלה קשה ולאחרי זה יתקטנו ויתמעטו הקושיים ועד לביטולם. וביחוד על ידי העידוד והעזר בגשם וברוח שיקבלו מכל אחד ואחת אשר נפש אחת מישראל יקרה בעיניהם, על אחת כמה וכמה אלו הנפשות היקרות שעמדו במסירות-נפש ושמרו על הגחלת, אשר רשפי' רשפי אש שלהבת י-ה; עידוד ועזר שיינתן בשמחה רבה ובחיות ומתוך התלהבות חסידותית, מיוסד על תורת רבותינו נשיאנו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר אהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל חד הוא.

ויהי רצון אשר הפעילות האמורה תפעול עד כדי כך, אשר הזקוקים לעידוד ולעזר היום, הנה בקרוב ממש ייהפכו למעודדים ולעוזרים גם הם לאלה הנמצאים בסביבתם ולאחינו ולאחיותינו שליט"א אשר עלו ויעלו אחריהם, ובאופן דמוסיף והולך.

בברכת הצלחה בעבודתן הכי גדולה וחשובה, הצלת נפשות במובן הרוחני, אשר בנוגע עם קדוש הרי הרוחניות והגשמיות יחד ילכו, זאת אומרת הצלה גם בגשם, ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור,

ולבשורות טובות בכל האמור.

נ.ב. מובן אשר אף שמכתבי נכתב להן, הרי הדברים מופנים לכל אלה שיצטרפו או כבר נצטרפו עליהן בתוככי כללות בני ישראל שליט"א, אשר בוודאי בהתעוררות המתאימה גם הם ישתפו פעולה בכל האמור. ובפרט שרואים במוחש אשר האישה והבת מצליחות בפעולה זו עוד יותר מהאיש והבן. ובכל פעילות זו וכיוצא בזו ידועים דברי חכמינו זכרונם לברכה: גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים.


ארץ טובה ורחבה: שמות ג, ח. עקב ח, ז.

ארץ . . שנה עקב יא, יב.

עליהן נאמר אחרי יח, ה.

ההתחלה קשה ראה מכילתא (הובא בפרש"י) עה"פ יתרו יט, ה.

רשפי' . . י-ה שה"ש ח, ו.

חד הוא ראה גם לעיל אגרת י'קפח, ובהנסמן בהערות שם.

דברי חכמינו זכרונם לברכה ברכות יז, סע"א.