ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קצז

ב"ה, כ' אב, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

ארגון בנות חב"ד כפר חב"ד אשר בארצנו הק' תו"ת

ע"י משיח צדקנו ב"ב

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי מכתבן ממוצש"ק מטות-מסעי מבשר טוב מהקמת הארגון וההחלטות הטובות בנוגע ביסוס היהדות והפצתה, ובמיוחד בנוגע לבתי-ספר הרשת, נוסף – וגם זה עיקר – בנוגע לבנות הארגון.

ותקותי חזקה שעושות השתדלות מיוחדה להרבות חברות בהארגון, בפרט על פי ציווי תורתנו תורת חיים להעלות בקודש, והכוונה הן בכמות והן באיכות, והרי בכמות הכוונה לכל לראש הוא על ידי הוספה במספר החברות. ואין לך דבר העומד בפני הרצון, בפרט כשמלווה דוגמא חי' מחשיבות הארגון ופעולותיו הטובות.

הזמן גרמא לפעילות נמרצה בכל האמור ולהצלחה בזה, שהרי התחילה התקופה שלאחרי חמשה עשר באב, שהורו חכמינו ז"ל שאז מתחילה העבודה באופן דמוסיף והקב"ה יוסיף (מסכת תענית בסופה). וחשיבות מיוחדה בזה לנשי ובנות ישראל כמרומז בדברי חכמים ומשנתם (שם) לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב כו' שבהן בנות ירושלים יוצאות כו' ובפסקא דגמרא – בנות ישראל יוצאות כו'.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


להעלות בקודש: ברכות כח, א. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת י'כג, ובהנסמן בהערות שם.

ואין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.

ובפסקא דגמרא תענית לא, א. וראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תתקמב, ובהנסמן בהערות שם.