ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קצח

[מנחם אב, ה'תשל"א]

ועד כפר חב"ד

תודה נפשית על הבשורה הטובה וההתעוררות וההוספה במשפט זו תורה ובצדקה,

ויהי רצון שבקרוב ממש נזכה לקיום ההבטחה ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה בביאת משיח צדקנו, ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.

מנחם שניאורסאהן


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"א ע' 50.

ועד כפר חב"ד ראה אגרת נוספת אליהם – לקמן אגרת י'תנח.

וההתעוררות וההוספה ע"פ הבקשה בהתוועדות דש"פ פינחס, מבה"ח מנ"א שנה זו – לקו"ש ח"ח ע' 352 ואילך.

במשפט זו תורה לקו"ת דברים א, סע"ב.

ההבטחה ישעי' א, כז.

ויהפכו . . ולשמחה ראה זכרי' ח, יט. רמב"ם סוף הל' תעניות.