ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רג

ב"ה, ט' אלול, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ה' אלול עד"ז שכמה זמנים בהתגלות דהבעש"ט נזכרו בספרים*,

כמה דרגות בהתגלות, וע"ד דמצינו במשה שהי' רועה ישראל עוד במצרים והאמינו בו (שמות ד, לא), נתוסף אח"כ בשעת קרי"ס (שמות יד, לא) יתרה מזה ועיקר בשעת מ"ת (עיין רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ח).

בטח שומר הוא השלשת שיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

הפ"נ שבמכ' יקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכת כוח"ט.


מו"ה משה: סאנדערס. אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ב אגרת ח'תקז.

שכמה זמנים בהתגלות דהבעש"ט כו' ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'עתר.

*) בהתמים [חוברת א] דף כה [24].