ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רד

[ט' אלול, ה'תשל"א]

עריכת חוברת כללי פרש"י (בצירוף דוגמאות לכאו"א) – ע"פ השיחות – נכונה במאד. ובפרט באם תצורף לה רשימת פרש"י שנתפרשו ע"ע. ותגרום, כמובן, נח"ר רבה. וק"ל.


נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ב ע' קסד.

עריכת חוברת כו' מענה למו"ה טובי' בלוי. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ד אגרת ט'שלח, ובהנסמן בהערות שם.

הספר "כללי רש"י בפירושו על התורה" י"ל בשנת תש"מ, ומהדו"ב בשנת תנש"א.

מועתק בזה מכתב הרחמ"א חדקוב בנידון הנ"ל ("היכל מנחם" ח"א ע' קא-ב):

ב"ה, כ"ה אייר, ה'תשל"א.

ברוקלין נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה טובי' שי'

שלום וברכה!

ת"ח ת"ח על מאמרו בדבר כללי פירוש רש"י המובאים בשיחות הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א, וביחוד על השתדלותו שיזכה מאמרו לבוא לדפוס.

ומאחר שהשי"ת הצליחו בכל הנ"ל, כדאי ונכון הי' הדבר שישתדל למצוא בשיחות הקודש הנ"ל עוד כללים מפירוש רש"י עמ"נ לפרסם גם אותם.

ואגב התעסקותו בכל הנ"ל, הנה באם יעלה בידו לסדר קונטרס שלם של כללי רש"י – ע"פ שיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א – היינו דנים על האפשרות להדפיסו בתור חוברת (עבור אנ"ש שיחיו. ואולי גם לקהל רחב יותר).

בברכת כט"ס,

הרב ח.מ.א. חדקוב