ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רה

ב"ה, י"ב אלול, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו, ות"ח על הבשורות טובות שבו.

ויהי רצון שימלא השי"ת משאלות לבבו לטובה ועוד יותר מהבקשות, שהרי ברכת ה' באה – בנוסח המסורתי – מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

ומענינא דיומא הרי מה טוב ומתאים – כדברי רבנו הזקן אודות פרשת ימים אלו, ימי אלול, בתור הכנה לראש-השנה, ובלשונו:

יובן על פי משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאי כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. ובלכתו העירה הרי הם הולכים אחריו כו'. יאיר הוי' פניו אליך כו' שיאיר אל האדם בחי' פנימיות רצונו ית'. עכ"ל. (לקו"ת, פ' ראה, דף לב).

בהוקרה ובכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד ורפושו"ק עוד בימי אלול וכנ"ל,

מ. שניאורסאהן


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

בנוסח המסורתי בברכה הג' דברכת המזון.

יאיר . . אליך נשא ו, כה.