ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רו

[ט"ז אלול, ה'תשל"א]

בנוגע להדה"נ דבנות תי' – לנהוג משתגענה לחינוך ובברכה. וראה שו"ע אדה"ז או"ח רסשמ"ג.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מט"ז אלול ה'תשל"א.

בנוגע להדה"נ: מענה למו"ה יעקב משה ליפקין – על שאלתו במכתבו: מאיזה גיל יש לנהוג בהדלקת נרות שבת קדש, והאם ההדלקה היא בברכה.

משתגענה לחינוך ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תתקצג, ובהנסמן בהערות שם.