ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רז

[ח"י אלול, ה'תשל"א]

להמשתתפים בחגיגת הנחת אבן הפינה לבית הכנסת ובית המדרש בנחלת הר חב"ד שליט"א

השתתפותי נפשית בהחגיגה האמורה, שהיא גם שלב נוסף בהתפתחות נחלת הר חב"ד כמקום התנחלות בני ישראל ובמיוחד אלו שעלו ממדינה ההיא ובחיות חב"די.

וכמקום תפילה ותורה בחיי יום יום חדורים אור והתלהבות חסידותי.

והרי יום סגולה הוא, יום הולדת הבעש"ט ואדמו"ר הזקן "ח"י אלו"ל" המכניס חיות בעבודת אני לדודי ודודי לי.

ויוסיף כל זה בהתנחלות עמינו גוי קדוש בארץ הקודש ובהר הקודש בירושלים.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה,

מנחם שניאורסאהן


בנחלת הר חב"ד: ראה גם לעיל אגרת י'קכב, ובהנסמן בהערות שם.

יום סגולה ראה סה"ש תש"ג ע' 140 ואילך. הנסמן בלקו"ש חכ"ט ע' 527 הערה ד"ה סגולה-טאָג.

המכניס חיות כו' ראה סה"ש תש"ה ע' 122. לקו"ש חי"ט ע' 250 ואילך. חכ"ט ע' 161 ואילך. וש"נ.

אלו"ל . . אני לדודי ודודי לי שה"ש ו, ג. אבודרהם סדר תפלת ר"ה ופירושה פ"א. פע"ח שער כ"ד (שער ר"ה) פ"א. הנסמן בתו"מ – סה"מ אלול ע' רמה הערה 67.

גוי קדוש יתרו יט, ו.

ובהר הקודש בירושלים ישעי' כז, יג.