ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'ריב

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לכת"ר ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

נ.ב. ת"ח על המכתב מיום כ"ג אלול והמצו"ב. הפ"נ יקרא בעת רצון עה"צ הק' ויבשר טוב.

ומזריזותי' דמר – לזריזות האישור והמענה שלי. והעיקר – מפני כבודו ותוה"ק דאדה"ז (אף שנרמז במ"מ למכתבי דימי הסליחות).

ובמאי דשאילנא קדמיכון במש"כ בלקו"ת ר"פ נצבים עה"פ ראשיכם גו' – שהם עשר מדרי' דלא כפרש"י "ראשיכם שבטיכם" חד הוא "ראשיכם לשבטיכם",

ולהעיר דלפרש"י "וגרך" – כלל הכולל "מחוטב עציך עד שואב מימיך", היינו דלפרש"י ח סוגים נמנו.

כפי' אדה"ז מפורש בזח"ב (פב, א). וראה ג"כ בתיב"ע.

פרש"י הוא ע"ד הפשט – דצ"ע: 1) מאי נפק"מ בין "שבטיכם" ל"כל איש ישראל", 2) שינוי הל': מ(חוטב עצך) עד שואב מימך – ועכצל"פ "ראשיכם לשבטיכם", וחוטב ושואב – ביאור ד"וגרך".

ע"פ פרש"י מובן הירושלמי דסוף הוריות – שעמד עליו בתו"ת עה"פ.

הפי' שמועתק במכ' כת"ר: ראשיכם שבטיכם גו' – שרי אלפים שרי מאות כו' – לא זכיתי להבין דא"כ הנשיאים איפוא הם?


מו"ה אפרים אליעזר: יאָלעס. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'כט, ובהנסמן בהערות שם.

במ"מ . . הסליחות אגרת שלפנ"ז הערה ד"ה ראשיכם (ל)שבטיכם. וראה גם הערות כ"ק אדמו"ר במאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ג בתחלתו.

2) שינוי הל' כו' ראה גם לקו"ש חי"ד ע' 115.

בתו"ת בתורה תמימה.