ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רטו

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

תלמידי כל המחלקות דבית ליובאוויטש אשר בלונדון

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הפ"נ שלהם בנועם קבלתי.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע להם ברכתי, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, שנת הצלחה בלימוד תורתנו הקדושה בשקידה ובקיום מצותי' מתוך בריאות הנכונה.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נוסח דומה נשלח לכו"כ מוסדות.