ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רטז

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

שלום וברכה!

. . . בהלשיטתי' דב"ש וב"ה – כבר עניתי בזה לכו"כ ובטח גם אליו הגיע. והנקודה: כח ופועל, פנימי וחיצון – אינם זהים כלל וכלל.

קס"ד דצמצום כפשוטו כי הוא כל יכול – אינו סותר כלל הציווי דע את אלקי גו' והעבודה בחב"ד – כמו שאין סתירה מהענין דבריאה מאין ליש שהיא ג"כ תמידית ואינה מובנת וכו'. וע"ד שהיחוה"א ספ"ד: וזה אין בשכל כו' מהות הצמצום כו' כמו כו' מהות הבריאה כו'.


נדפסה בחלקה בלקו"ש חל"ה ע' 234, וב"היכל מנחם" ח"א ע' ע, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הרב יעקב עמנואל שוחט. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ד אגרת ט'רלז, ובהנסמן בהערות שם.

בהלשיטתי' . . וב"ה במענה לשאלתו על ההדרן של כ"ף מנחם-אב דשנה זו (לקו"ש חט"ז ע' 312 ואילך) – שלכאורה יש סתירה בין ההנחה (שנתבאר בהתוועדות זו) שלפי ב"ש אין לדיין אלא מה שעיניו רואות והולכים בתר המצב הנראה בפועל ולפי ב"ה מעיינים בפרטי הדברים אף שאינם נראים לעין בגלוי כו' – לבין ההנחה (ראה תו"מ – התוועדויות חי"ט ע' 49. וש"נ) דאליבא דב"ש אזלינן בתר "בכח" ואליבא דב"ה אזילנן בתר "בפועל".

דע את אלקי גו' דברי הימים-א כח, ט. וראה קונטרס אחרון ד"ה להבין מ"ש בפע"ח (קנו, ב).