ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רכג

[ה'תשל"א]

ע"ד פעולתה ובפרט בנוגע לאלמנות ויתומים – שליט"א – באהקת"ו, ואיך שסו"ס נקלטת בלבם נקודת היהדות והתומ"צ, ועד שמתבטא במעשה בפועל (בר מצוה, סדר בפסח וכו') – וזה נותן להם עידוד וחיות בחייהם למרות האסון כו' ועאכו"כ שצ"ל פעולות כאלו בכל קצוי תבל ובנוגע לאלו, שברכם ה' וכו' וכו'.


מענה לאשה אודות הפעולות בין הנשים כו'. וראה גם לקמן אגרת י'רנב.