ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רכה

[ה'תשל"א]

מאשר הנני קבלת מכתב מר והמצו"ב – שמוחזר כאן.

ויהי רצון אשר מכאן ולהבא הרי, בסגנון מכתבו, יאסוף ובהתלהבות מצוות תורתנו, וילמוד בהתלהבות תורתם של חכמינו ז"ל מנהיגי' האמיתיים של האומה – ברוחניות וגשמיות גם יחד. ואין לך דבר העומד בפני הרצון. ועי"ז הרי גם יתרום חלקו לקיום איחוליו להרמת קרנה של הדת.


ואין . . הרצון: ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.