ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רכז

[ה'תשל"א]

בהנדפס ומפורש עוד יותר במכ' אדה"ז הנדפס בבית רבי פי"ב, עיי"ש.

לפענ"ד ברור למדי עיי"ש.

וכנראה שבזמן הפולמוס (בחייו) – גם ע"ז רדפו את "הכת", וע"ז בא מכ' אדה"ז הנדפס בבית רבי הנ"ל.

דוגמתו גם בנוגע לקבלת האריז"ל (ראה מכ' הנ"ל) – שנראה שהרר"ח קבלה כולה.


מענה לא' שראה בכתבי כ"ק אדמו"ר (ראה לעיל ח"ג אגרת תקנא. וש"נ) שדעת הגר"א היא שהצמצום כפשוטו, ודעת תלמידו ר"ח מואלאזין היא שהצמצום לא כפשוטו. ושאל שהמקור היחידי לדעת הגר"א היא בפירושו לספרא דצניעותא, אך שם אינו ברור כ"כ שיטתו.

בהנדפס הוא המקור היחידי.

במכ' אג"ק שלו ח"א אגרת לד (ע' פח ד"ה ובפרט).