ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רלב

[ה'תשל"א]

ככל האפשרי – לא תשים לב כלל להדאגות הנ"ל, וגם לא "תלחם" בהן ע"י שקו"ט עם עצמה, כ"א להיפך: להסיח דעת מכ"ז ככל האפשרי (מהעצות לזה – ע"י מח' והתעסקות בענין אחר איזו שיהי', ובלבד שלא יהי' לו כל שייכות להדאגות וכו').

כדאי שתתעסק עכ"פ שעות אחדות בשבוע – בחינוך הכשר דבנ"י.

כדאי להבטיח שיהי' הוסת שלה מסודר.

חיים מסודרים ולכן כדאי שתמשיך במשרתה.

הדה"נ בעשויו"ט ובל"נ – לצדקה לפני זה.

בטחון אמתי בהאמתשתפטר מכל מח' הנ"ל. והוספה בבטחון – תקדים בטולן.

עבודת השם בשמחה (כציווי התורה).

להתחיל להתענין ברצינות בשידוך.

קבלה. אזכיר עה"צ.

לע"ע תמשיך אצל דר. . . . שי' – כיון שזוהי אפשריותה לדבר גלוית-לב ועי"ז (וע"י הוראותיו) למהר ביטול המצב הנ"ל.