ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רלה

ב"ה, למחרת יום הכיפורים, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מו"ה מאיר שי' רבי

ירושלים עיה"ק ת"ו

שלום וברכה!

מכתבו מערב יוהכ"פ זה עתה נתקבל, ואזכירו למילוי משאלות לבבו לטובה בענינים שכותב, ובנקודה הפנימית שינצל השפעתו במילואה במסגרת עבודתו בשטח החינוך הדתי שיהי' מתאים לשמו, חינוך מיוסד על יסודות דתנו ותורתנו תורת אמת, אשר אמת היא שלילת פשרות. ובמיוחד אשר המדובר הוא בבני ובנות ישראל עם קדוש הדר וחי בארץ הקודש. ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים פעולתם, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

לשאלתו בנוגע לשידוך עבור אחותו תחי' האם על האב לעשות מאמץ מיוחד בזה וכו', ידוע מאמר חכמינו ז"ל בגודל חשיבות הציווי מיוסד על הוראת הכתוב את בתי נתתי לאיש הזה, וגודל ההשתדלות שצריכה להיות בזה, ועד שאמרו שעל זה נאמר לאהבה את ה"א ולדבקו בו, והיא מצות עשה מן התורה.

ולהודעתו ממצב זוג' תחי' ימלא השי"ת ימי הריונה כשורה ובנקל להולדת זחו"ק בשטו"מ.

בברכה לבשורות טובות ולמועדים לשמחה ולהמשיך משמחת והתעוררות יום-טוב בכל ימות השנה.


ודברים היוצאים מן הלב כו': ראה ס' הישר לר"ת שער יג, הובא בשל"ה שער האותיות אות ל' (סט, א).

ואין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.

מאמר חכמינו ז"ל ראה פסחים מט, סע"א. סוטה כג, ב. קידושין ג, ב. ועוד.

הכתוב תצא כב, טז.

שאמרו כתובות קיא, ב.

שעל זה נאמר ס"פ נצבים.

והיא מצות עשה מן התורה ספר המצוות להרמב"ם מ"ע ח'. הל' דיעות להרמב"ם פ"ו ה"ב.