ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רלז

ב"ה, הושענא רבה, ה'תשל"ב

כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה בירושלים עיר קדשנו ותפארתנו ונחלתנו נחלת עולמים תובב"א ע"י משיח צדקנו, בתוככי כל אחינו בני ישראל השמחים בשמחת תורה בכל מקום שהם – שליט"א

בשעה ששמחה הכפולה, שמחת ישראל בתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את כל עמנו, ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל, טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחוטב עציך עד שואב מימיך,

תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו בירושלים עיר בה חנה דוד מלך ישראל, בירה הנצחית של עמנו הנצחי ככתוב בתורתנו הנצחית,

יהי רצון שתתאים ירושלים ליעודה שממנה תצא תורת ה' ודבר ה' זו הלכה, וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עלי' ועל עמנו גוי אחד בארץ, וכדברי דוד נעים זמירות ישראל אלקים להצילני ה' לעזרתי חושה נזכה בקרוב ממש ונראה בגאולתינו האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

המשתתף בשמחתם שמחתנו וחותם בתפלה לשנת שמחת אמת ותורת אמת וישכון ישראל בטח עם נושע בהוי'.

מנחם שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 579.

ראשיכם . . מימיך נצבים כט, ט-י.

עיר בה חנה דוד ע"פ לשון הכתוב – ישעי' כט, א.

ליעודה ישעי' ב, ג.

ודבר ה' זו הלכה שבת קלח, ב.

וראו . . עלי' ע"פ לשון הכתוב – תבוא כח, יו"ד.

גוי אחד בארץ שמואל-ב ז, כג. ועוד.

נעים זמירות ישראל שמואל-ב כג, א. וראה שהש"ר פ"ד, ד (בתחילתה).

אלקים . . חושה תהלים ע*, ב.

*) הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן אשתקד – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.

וישכון . . בהוי' פרשתינו (ברכה) לג, כח-ט.