ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רלח

ב"ה, הושענא רבה, ה'תשל"ב

כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה בכפר חב"ד אשר בארצנו הקדושה תובב"א על ידי משיח צדקנו, בתוככי כל אחינו בני ישראל השמחים בשמחת תורה בכל מקום שהם – שליט"א

בשעה ששמחה הכפולה, שמחת ישראל בתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את כל עמנו, ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל, טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחוטב עציך עד שואב מימיך,

תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו בארצנו הקדושה אשר עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ויהי רצון שתהי' הקדושה בגלוי וההשגחה בטוב הנראה והנגלה –

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עלי' ועל עמנו גוי אחד בארץ, וכדברי דוד נעים זמירות ישראל אלקים להצילני ה' לעזרתי חושה נזכה בקרוב ממש ונראה בגאולתינו האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

המשתתף בשמחתם שמחתנו וחותם בתפלה לשנת שמחת אמת ותורת אמת וישכון ישראל בטח עם נושע בהוי'.

מנחם שניאורסאהן

[מכתב המזכירות בקשר לב' האגרות שלפנ"ז]

ב"ה, ז' מרחשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה אברהם חנוך שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד תשרי, ת"ח ת"ח על מילוי השליחות במסירת המברק בדיוק לידי אלה שנשלח אליהם, וכן על הודעתו איך שעברו ההקפות השניות וכו'.

בברכת כט"ס,

[mazkir1]הרב ח.מ.א. חדקוב[/mazkir1]

נ.ב. היומן ששלח נתקבל, ות"ח.


נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 580.

בשעה ששמחה כו' ראה אגרת שלפנ"ז, ובהנסמן בהערות שם.

עיני . . שנה עקב יא, יב.

מו"ה אברהם חנוך גליצנשטיין, ירושלים. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'לג (ע' מח), ובהנסמן בהערות שם.