ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רמ

ב"ה, כ"ה תשרי, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ

עוסק בצ"צ צנמ"ס וכו' רש"י שי'

שלום וברכה!

אף על פי שבטח טרחא ואולי גם אי-נעימות וכו' קשורות בדבר, אבל אין לי ברירה בזה, כדי שהענינים יכנסו למסלול טוב ובדרכי נועם. ולכן ההכרח מאלצני לשלוח לכת"ר המכתבים המצורפים בכאן, ובודאי ימצא הדרך להזמין אליו כל הנקובים במכתבים, ועוד אחרים שימצא לנכון, ולראות שהמכתבים יוקראו בפניהם וכו'.

ותקותי חזקה שלא יתחשבו עם טעמים ונימוקים צדדיים, אלא כל אחד ואחד יקבל עליו לעשות ולפעול בועד שלו – בהתאם להאמור במכתבים הנ"ל, ובמסירה ונתינה, ובאופן דמעלין בקודש.

וגם כת"ר בעצמו לא יחת מפני הטרחא הקשורה בכל האמור ובמינוי שלו בהכולל, ובטח לא יטריחוהו בענינים משרדיים וכיו"ב.

ובבואנו משמחת תורה, יהי רצון שתהי' שנת שמחה חדורה תורה בכלל ותורת חב"ד במיוחד, וחדורה אהבה המשולשת, אהבת ה' ואהבת התורה ואהבת ישראל, ועד – לואהבת לרעך כמוך.

בכבוד ובברכה לבריאות ולהצלחה בכהנ"ל –

המצפה לבשורות טובות בטוב הנראה והנגלה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

רש"י זוין. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'יב, ובהנסמן בהערות שם.

המכתבים המצורפים ב' האגרות שלאח"ז.

דמעלין בקודש ברכות כח, א. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת י'כג, ובהנסמן בהערות שם.

לואהבת לרעך כמוך קדושים יט, יח.