ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רמא

ב"ה, כ"ה תשרי, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת כולל חב"ד

אשר בירושלים עיה"ק באה"ק – תובב"א

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בקשר עם פטירתו של ש"ב הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מרץ ובעל מדות ענף עץ אבות הרע"ז ע"ה,

והרי מוכרח הדבר שתומשכנה כל הפעולות הכי נעלות וחשובות של כולל זה – מיסודם של כ"ק רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

תקותי חזקה אשר תומשך ההנהלה על ידי ועד אשר חבריו רשומים מטה. ובודאי אשר כל אחד מהם, מבלי התחשב עם הטרחא וכו' שאפשר שתהי' קשורה בזה, יפעול בהועד ובמסירה המתאימה לרצון מייסדי הכולל כ"ק רבותינו נשיאינו, אשר דברי צדיקים ופעולותיהם נמשכים וקיימים ונצבים.

ויעמוד בראש הועד מזקני רבני אנ"ש אשר בירושלים תובב"א, הרה"ג והרה"ח וכו' הרש"י שליט"א זוין. ואתו עמו מגזע רבותינו נשיאינו הרה"ח וכו' הר"ש מנחם מענדל שי' שניאורסאהן, ובא-כח העולים ממדינתנו לפנים אשר קבע דירתו בירושלים, הרה"ח וכו' אליעזר שי' ננס.

תקותי חזקה, כאמור לעיל, אשר כל אחד ואחד מהנ"ל יקבל על עצמו ענין האמור, אפילו אם טרחא ועבדות קשורות בזה, וחפץ ה' בידם יצליח וכברכות כ"ק רבותינו נשיאינו, כפי שבאו בעל פה ובכתב ובדפוס, כל אחד בדורו.

בברכת הצלחה רבה בכל האמור,

– המצפה לבשורות טובות, ואשר הוי' יגדור פרצות עמו ישראל ומכאן ולהבא אך טוב בטוב הנראה והנגלה יכתבו בני ישראל איש לרעהו,

ובכבוד,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

הנהלת כולל חב"ד ראה גם לקמן אגרת י'רצא.

הרע"ז ע"ה הרב עזריאל זעליג סלונים.

הר"ש . . שניאורסאהן ראה גם לקמן אגרת י'רצ.

וחפץ . . יצליח ע"פ לשון הכתוב – ישעי' נג, יו"ד.

ובכתב ובדפוס ראה גם לעיל ח"ד אגרת תתקכא. ועוד.