ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רמב

ב"ה, כ"ה תשרי, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת מוסדות החינוך ת"ת, בית חנה, גני חנה וכו', אשר בירושלים עיה"ק תובב"א,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

עם פטירת ש"ב הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מרץ ובעל מדות ענף עץ אבות הרע"ז ע"ה,

ובכדי שיהי' המשך לכל הפעולות הכי נעלות וחשובות של מוסדות החינוך הנ"ל, תקותי חזקה אשר תומשך ההנהלה על ידי ועד אשר חביריו רשומים מטה, ובודאי אשר כל אחד מהם וכולם יחד יפעלו בהועד במסירה המתאימה.

הצעתי ובקשתי שיכנסו להועד חתנו של הרה"ג והרה"ח וכו' – ילח"ט – הרב יהוסף גדלי' שי' רלב"ג, הרה"ח כו' אברהם חנוך שי' גליצנשטיין, והרה"ח וכו' טובי' שי' בלוי.

בטחוני חזק, אשר כל אחד ואחד מהנ"ל יקבל על עצמו ענין האמור; אפילו אם טרחא ועבדות קשורות בזה, ויהי רצון אשר חפץ ה' בידם יצליח.

בברכת הצלחה בכל האמור, הצלחה רבה –

המצפה לבשורות טובות, ומכאן ולהבא אך טוב בטוב הנראה והנגלה יבשרו בנ"י איש לרעהו,

ובכבוד,

מ. שניאורסאהן

[מכתב המזכירות בקשר לג' האגרות שלפנ"ז]

ב"ה, ו' מרחשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

שלום וברכה!

זכרון דברים מהשיחה הטלפונית בה שאל הרב זוין שי' כמה שאלות בעניני הנהלת כולל חב"ד והנהלת המוסדות הת"ת ובית חנה וכו', בהמשך להמכתבים שנתקבלו מכ"ק אדמו"ר שליט"א בנידון הנ"ל, ואשר עכשיו מתקיימת אסיפת הועדים בבית הרב זוין שי'.

א) חברי הועד מצהירים כי עומדים הכן למלא הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א לנהל את המוסדות הנ"ל, אבל משום טרדותיהם רואים הם להכרח לקחת איש טכני להביא את החלטותיהם לפועל, ושואלים אם רשאים הם לזה, ועל מי להחליט בדבר המינוי.

המענה: אמנם רשאים הם להעסיק להנ"ל איש טכני, ולהציע לכ"ק אדמו"ר שליט"א המועמדים שימצאו למתאים. אבל מובן מאליו שהמדובר הוא רק ע"ד פועל טכני ממש, אבל הבעה"ב האחראי – ולא רק יועץ – הוא הועד, ורק משתמשים בהפקיד הממונה כבפועל טכני.

ב) שאלתם אם מספיק איש אחד טכני להעבודה הנ"ל, או שנים מיוחדים, אחד להכולל ואחד להמוסדות.

המענה: נחוץ פועל מיוחד בהכולל ופועל מיוחד למוסדות החנוך. אבל אין המדובר ע"ד שני "גופים" דוקא, אלא יוכל להמנות גם איש אחד שעבודתו היא מיוחדת לשני הענינים הנ"ל כענינים מיוחדים.

באשר הפקיד צ"ל כזה שמכיר בעניני ירושלים ת"ו, אין להעתיק לעבודה זו איש שעסוק כבר בעבודה אחרת באיזה מהמוסדות מחוץ לירושלים ת"ו.

ג) אמרתי שבלי עיכוב יקחו עורך חשבונות רשמי שיסדר את החשבונות, הן של הכולל והן של המוסדות, והעתק מזה לשלוח לכאן, וכן לשלוח לכאן רשימת מקבלי התמיכה מהכולל.

בברכת כט"ס,

[mazkir1]הרב ח.מ.א. חדקוב[/mazkir1]


מצילום האגרת.

הנהלת מוסדות כו' ראה גם לקמן אגרת י'רצא.

הרע"ז ע"ה הרב עזריאל זעליג סלונים.

חפץ . . יצליח ע"פ לשון הכתוב – ישעי' נג, יו"ד.

מו"ה שלמה יוסף זוין.