ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רמג

ב"ה, ראש חודש חשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

תענוג רב הי' לי מביקור אחב"י שי' ממדינה ההיא שבאו לכאן לחודש תשרי, ובקשתים קודם הפרידה – למסור ברכת שנה טובה ומתוקה בכל הענינים לכ', נוסף על איחולי בכתב, ביחד עם מסירת לחיים וכו' כנהוג.

וחזקה שליח עושה שליחותו.

ויהי רצון מהשי"ת שימלא ברכות בני ישראל איש לרעהו במילואן ובתוספת מרובה על העיקר מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

בהוקרה ובכבוד ובברכה לבריאות ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. רציתי לכתוב בקשר לפגישתי ושיחותי עם העולים שיחיו עכ"פ בנקודה אחת, אלא שנמלכתי ואעכב כתיבתי עד לאחר פגישת כ' עמהם ואדע ע"ד התרשמותו מהם ונשיהם וילידיהם שי'.

[בקשתים שבאם תהי' אפשרות – שיהיו בין השלוחים לכ' באי כח מכל הנ"ל, כולל גם הגרוזינים, האקדמאים וכו'].


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

ובקשתים כו' ראה גם לקמן אגרת י'רס.

וחזקה שליח עושה שליחותו עירובין לא, ב. וש"נ.

ובתוספת מרובה על העיקר ראה ב"ר פס"א, ד.

מידו . . והרחבה נוסח ברכה ג' דברכת המזון.

לפגישתי ושיחותי עם העולים כו' ראה "משבחי רבי" (אה"ק, תש"ס) ס"ע 192 ואילך.