ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רמד

ב"ה, ראש חודש חשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יהושע שי' פרט

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה בתודה קבלת שני המשלוחים מעניני דפוס שמוציאים, ותקותי שגם בעתיד ינהג כך, ותודה מראש.

כמנהג ישראל עתיק להוסיף הערה וכו', ארשה לעצמי להעיר בנוגע למשלוח השני, אשר כיון שהכוונה בזה להפצה ותעמולה בקרב חוגים שונים, הרי פי כמה הי' גדול הרושם והנאמנות אילו הי' מצורף לההעתקה של המכתב הרוסי גם צילום מהחתימות, על כל פנים בחלקם, ובפרט שעשו כן במכתב הגרוזינים הראשון.

כמובן מנצל אני הזדמנות זו להביע גם בכתב העונג והקורת רוח שנגרמו לי על ידי האפשרות לבלות עכ"פ חלק מהשמחה של שמחת תורה ביחד עם מר וחבריו שיחיו, ובצותא עם אחינו שבאו משם, ובסגנון הידוע, בנערינו ובזקננו בבנינו ובבנותינו (אף שהנשים היו בעזרת נשים, כמובן).

ויהי רצון אשר עוד כמה וכמה מהם יצאו בקרוב ממש מצרה ושבי' לרווחה לאורה ולגאולה ויחוגו שמחת תורה הבע"ל בבתי כנסיות ובבתי מדרשות מתוך הרחבה ושמחה אמיתית ומלאה.

בכבוד ובברכה ובפ"ש חבריו שיחיו.


מר יהושע פרט: מהקונסולי' הישראלית בנ.י.

ובסגנון הידוע בא יו"ד, ט.