ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רמה

ב"ה, ראש חודש חשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יצחק אייזיק שי' הכהן

שלום וברכה!

אך ימים אלו נודעתי אשר לא קיבל כ' אישור על קבלת הספר תיקוני זוהר עם פירוש באר לחי ראי, כרך א', אשר זכה כ' להו"ל בכמה מעלות נוספות.

וידועה דרשת חכמינו ז"ל על הכתוב "זה א-לי ואנוהו – התנאה לפניו" כו'. ובמיוחד הרי זה נוגע לספרים בפנימיות התורה בדורנו, דרא דעקבתא דמשיחא. וידועים ג"כ דברי אליהו והרשב"י – יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד אתגליא לתתא בסוף יומיא ובגיני' וקראתם דרור בארץ, וכמובא ג"כ בהקדמת המחבר באר לחי רואי. ומבואר בכ"מ הדיוק בלשון זה: יתפרנסון, בדוגמת פרנסה גשמית, היינו השגה והבנה ועד שיהי' ניכר בחיי היום-יום בהנהגתו. ובודאי לדכוותי' האריכות בהאמור אין בה צורך.

ויהי רצון ש"תרבה הדעת והחכמה והאמת", "ויהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים כו' שנא' ומלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים" (רמב"ם הל' תשובה ספ"ט והלכות מלכים בסופן), ונזכה בקרוב ממש לדרור בארץ, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

בכבוד ובברכה.


מו"ה יצחק אייזיק הכהן: הנדלר.

הספר תיקוני זוהר עם פירוש באר לחי ראי ירושלים, תשכ"ד.

דרשת חכמינו ז"ל שבת קלג, ב. וראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תכו. וש"נ.

על הכתוב בשלח טו, ב.

יתפרנסון מהאי חיבורא דילך . . בארץ תקו"ז ת"ו בסופו.

וקראתם דרור בארץ בהר כה, יו"ד.

ומבואר בכ"מ ראה גם לקו"ש ח"ז ע' 206 הערה 3. וש"נ.

שנא' ישעי' יא, ט.